Program stranke ZZP

( dopolnjen na XI. Kongresu ZZP )

 1. Zveza za Primorsko – ZZP združuje vse državljane Republike Slovenije in Slovence zunaj njenih meja, ki podpirajo, oblikujejo in uresničujejo specifične interese Primorske in njenih prebivalcev ter nasprotujejo centralizmu.
  Zveza za Primorsko – ZZP se zavzema za deželno ureditev Slovenije in za oblikovanje pokrajin.
 2. Zveza za Primorsko – ZZP je odprto interesno gibanje in deluje kot stranka, ki priznava in se dejavno zavzema za svobodo političnega prepričanja, svetovnega nazora, vere in kulture tudi v svojih vrstah, zlasti pa za enakopravnost, ne glede na spol, nacionalno in rasno pripadnost.
 3. Najpomembnejši cilji Zveze za Primorsko – ZZP so: gospodarski in kulturni razcvet Primorske, izkoriščanje njenih primerjalnih prednosti, ki so zlasti: obmorska in obmejna lega ter njene naravne lepote in znamenitosti, njena prometna posodobitev; deželna ureditev Slovenije, decentralizacija njenega upravljanja, skladen in policentričen razvoj države brez ideološkega razdvajanja.ZZP se zavzema za trajnostni razvoj, za odpravljanje demografske ogroženosti posameznih predelov Primorske, za razvoj podjetništva, kmetijstva in turizma, od gorskega sveta, Posočja, Idrijsko-Cerkljanskih hribov in grap, preko Goriške, Vipavske doline, Krasa, Brkinov in Snežnika, vse do Slovenske Istre in morja.ZZP vztraja pri aktivni gospodarski politiki, za razmah podjetništva in odpiranje novih delovnih mest.

  ZZP si bo še nadalje prizadevala za uresničitev procesa decentralizacije tako, da bo vsak predel Primorske, ustanavljanje pokrajin razumel kot proces, ki bo omogočil njen hitrejši in enakomernejši napredek, demokratizacijo države in uveljavljanje interesov lokalne samouprave v Državnem parlamentu za ustanovitvijo Zbora pokrajin. ZZP si bo še nadalje prizadevala za oblikovanje Deželnega sveta Primorske, kot povezovalnega organa Dežele Primorska.

 4. .Zveza za Primorsko – ZZP deluje projektno, kar zagotavlja konkretnost, razpoznavnost in opredeljenost do vseh pomembnih razvojnih vprašanj Primorske in Slovenije.Vsak predel Primorske ima izvirno pravico uveljavljati svoje interese v programu Zveze za Primorsko.
 5. Zveza za Primorsko – ZZP si bo prizadevala za sprejem zakonodaje, ki bo omogočala in vzpodbujala vlaganje sredstev pridobljenih od posameznih gospodarskih dejavnosti, kot so: turizem, promet s tekočimi gorivi, igre na srečo itd., na območjih, kjer se ustvarijo.
 6. Zveza za Primorsko – ZZP zahteva enakopravnost in zaščito narodnostnih skupnostih. Zavzema se za plodno obmejno sodelovanje, njegovo širitev in dosledno izvajanje vseh podpisanih meddržavnih sporazumov.
 7. Z vstopom Slovenije v EU se vloga Zveze za Primorsko – ZZP, kot regionalne stranke ob meji, ki bo še vedno ločevala slovenski narod, okrepi z njenim vztrajanjem za hitrejše oblikovanje skupnega kulturnega prostora ob meji.Zveza za Primorsko – ZZP bo nadaljevala s prizadevanji za razvoj dobro sosedskih odnosov z Rep. Hrvaško.
 8. Zveza za Primorsko – ZZP se aktivno zavzema za uveljavljanje ustreznega visokošolskega izobraževanja na Primorskem in podpira vse koristne projekte za mlado generacijo s področja šolstva, kulture in športa.
 9. Zveza za Primorsko – ZZP je za socialno državo, socialno pravičnost, skrb za ostarele in pomoč potrebnim. ZZP podpira uveljavljanje socialnega partnerstva. Zavzemala se bo za ureditev vprašanj v zvezi z odškodninami ter vprašanj vračanja premoženja, ki so specifična za Primorsko in jih je zakonodaja obšla ali jih ni zadovoljivo rešila.
 10. Zveza za Primorsko – ZZP, bo svoje cilje dosegala neposredno preko svojih izvoljenih predstavnikov in dejavnih članov v predstavniških telesih in organih oblasti.
  Vzpodbujala bo tudi druge dejavnike, da bodo zagovarjali in podpirali razvoj Primorske; zato ZZP ne izključuje različnih oblik političnih sporazumov z drugimi strankami, gibanji, skupinami in posamezniki. Uporabljala bo tudi druge oblike političnega delovanja, ki so legalne in legitimne.

Vipava, 02.06.2007

Predsednik delovnega predsedstva:
Grozdan Šinigoj