Statut stranke ZZP

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.

Zveza za Primorsko – ZZP je politična stranka, ki deluje na območju Republike Slovenije.

2.

Zveza za Primorsko – ZZP je združenje državljank in državljanov, ki uresničujejo svoje politične cilje, ki so opredeljeni v programu stranke, z demokratičnim oblikovanjem svoje volje in s predlaganjem kandidatov na volitvah v Državni zbor in Državni svet, za Predsednika Republike Slovenije ter v organe Dežel, Pokrajin in drugih lokalnih skupnosti.

3.

Delo stranke je javno. Javnost delovanja stranke se praviloma zagotavlja z obveščanjem javnosti o delovanju vseh organov stranke. Javnosti je dostopno tudi materialno in finančno poslovanje stranke. Stranka deluje na osnovi svojega programa in tega statuta ter v skladu s pozitivnimi zakonskimi predpisi.

II. STATUSNE DOLOČBE

4.

Ime stranke je: Zveza za Primorsko – ZZP

Skrajšano ime stranke je: Zveza za Primorsko

Kratica imena je: ZZP

Znak stranke je: značilno oblikovane velike tiskane črke ZZP, od katerih je prva črka teranasto rdeča, druga črka je sinjemodra in tretja črka je travnatozelene barve. Preko črk se vijejo tri črte v obliki vala, tako da je višja črta izpeljana iz črke P in je travnatozelene barve (predstavlja krila), druga vzporedna črta je sinjemodre barve (predstavlja morje), tretja vzporedna črta je teranastordeče barve (predstavlja vinorodni del Primorske). Pod opisano kratico je tekst v velikih tiskanih črkah, manjše dimenzije: Zveza za Primorsko.

Sedež stranke je v Novi Gorici.

Naslov: Zveza za Primorsko – ZZP, Erjavčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica.

5.

Z dnem vpisa v register strank je Zveza za Primorsko – ZZP postala pravna oseba.

Zveza za Primorsko – ZZP je registrirana z odločbo št. 024-19/94, ki jo je izdalo pristojno Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije.

6.

Stranko zastopa in predstavlja njen predsednik, v njegovi odsotnosti pa eden izmed podpredsednikov stranke, ki ga mora določiti predsednik stranke takoj po izvolitvi.

7.

ZZP ima žig pravokotne oblike, dimenzije 5 cm x 1.3 cm, z napisom: Zveza za Primorsko – ZZP. Teritorialne enote stranke imajo svoj žig z besedilom: Zveza za Primorsko – ZZP, s pripisom imena občinske enote oz. pokrajine. Na dvojezičnem območju slovenske Istre mora biti ime izpisano tudi v italijanskem jeziku.

8.

Stranka uporablja v pravnem prometu, v volilni kampanji in pri kandidacijskih postopkih le svoje registrirano ime. Teritorialne enote stranke uporabljajo, poleg imena stranke, tudi dodatek, ki opredeljuje teritorialno enoto (občinska enota ali pokrajinska enota, s pripisom imena občine, pokrajine).

III. ČLANSTVO STRANKE

9.

član stranke lahko postane državljanka oziroma državljan, ki podpiše pristopno izjavo o članstvu v ZZP, s katero sprejme program stranke. Mladoletna oseba, ki je stara najmanj petnajst let lahko postane član mladinske organizacije v stranki. S pisno privolitvijo njenega zakonitega zastopnika pa lahko postane član stranke.

Častne člane imenuje Glavni odbor stranke. Tujec lahko postane le častni član stranke.

Stranka vodi register svojega članstva.

10.

Član stranke ima pravico voliti in biti izvoljen v organe stranke oziroma kandidirati za poslanca v državnem zboru, v državnem svetu, za predsednika republike, ter v organe dežel, pokrajin in drugih lokalnih skupnosti. Pri določanju kandidatk in kandidatov za volitve organi stranke zagotavljajo enake možnosti obeh spolov.

član stranke ima dolžnost aktivno sodelovati pri delu organov stranke in uresničevati program stranke. član stranke je vezan na program stranke in sklepe ter smernice organov stranke.

11.

članstvo v stranki preneha :

1. – z izstopom iz stranke na podlagi pisne izjave,

2. – z izbrisom iz članstva, če član iz neopravičenih razlogov ne sodeluje v organih stranke, v katere je bil izvoljen,

3. – z izključitvijo, če s svojim delovanjem, ki je v nasprotju s programom in tem statutom, povzroči stranki hujšo materialno ali moralno škodo,

Sklep o prenehanju članstva v stranki lahko sprejmejo: občinski odbori, ko gre za izbris iz članstva in glavni odbor stranke, ko gre za izključitev iz stranke. Izključeni ima možnost pritožbe na častno razsodišče stranke, ki o upravičenosti izključitve odloča dokončno.

IV. ORGANIZIRANOST STRANKE

12.

Zveza za Primorsko – ZZP je organizirana:

– kot stranka s skupnimi organi, ki predstavljajo vse članice in člane stranke,

– po teritorialnih enotah stranke, ki so ustanovljene po občinah, za več občin in po pokrajinah.

13.

Skupni organi Zveze za Primorsko – ZZP so:

– kongres stranke,

– glavni odbor,

– izvršilni odbor

– programski svet

– častno razsodišče,

– nadzorni odbor.

Pri sestavi skupnih organov stranke mora biti upoštevana teritorialna zastopanost.

Organi teritorialnih enot pa so:

– pokrajinski odbori in pokrajinske konference,

– občinski odbori in občinske konference

– medobčinski odbori in medobčinske konference

Skupni organi stranke.

Kongres Zveze za Primorsko – ZZP

14.

Kongres je organ predstavnikov vseh članic in članov stranke in je najvišji organ ZZP. Kongres skliče glavni odbor najmanj enkrat na dve leti.

Izredni kongres stranke lahko skliče izvršilni odbor ZZP na lastno pobudo, če to zahteva več kot polovica članov glavnega odbora, ali na zahtevo več kot polovice občinskih odborov.

Kongres deluje po poslovniku.

15.

Kongres sestavljajo člani stranke:

– člani glavnega odbora,

– delegati teritorialnih enot stranke; predsedniki in delegati strankinih podsistemov;

Število delegatov določi glavni odbor na predlog izvršilnega odbora in je odvisno od števila članic in članov v teritorialni enoti, pri čemer mora biti vsaka teritorialna enota zastopana najmanj z enim članom,

– poslanci stranke v Državnem zboru R.Slovenije

– župani in podžupani, člani ZZP.

16.

Kongres stranke:

– sprejema svoj poslovnik, program in statut stranke ter njihove spremembe in dopolnitve,

– določa politično usmeritev stranke,

– razpravlja o vseh pomembnejših vprašanjih s področja delovanja stranke,

– sklepa o poročilu glavnega odbora in ocenjuje delo stranke med kongresoma

– voli in razrešuje predsednika stranke, štiri podpredsednike, predsednika, podpredsednika in člane glavnega odbora, glavnega tajnika stranke, predsednika in člane nadzornega odbora ter predsednika in člane programskega sveta stranke,

– imenuje predsednika in člane častnega razsodišča ,

– sprejema smernice o kadrovskih vprašanjih stranke.

Kongres je sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov kongresa.

Kongres odloča z večino glasov prisotnih članov.

Glavni odbor

17.

Glavni odbor je najvišji organ stranke med dvema kongresoma.

Glavni odbor stranke sestavljajo:

– člani izvršilnega odbora stranke

– predsedniki občinskih in medobčinskih odborov, ki so člani glavnega odbora po položaju in sicer avtomatično od dneva izvolitve na to funkcijo

– po en član iz vsakega občinskega odbora

– po en član iz vsake občine iz medobčinskih odborov

– predsedniki iniciativnih odborov za ustanovitev občinskih organizacij

– predsednik kluba poslancev in predsedniki strankinih podsistemov

– svetniki stranke v pokrajinskih svetih

18.

Glavni odbor:

– predlaga statut stranke in njegove spremembe oz. dopolnitve,

– izvršuje smernice kongresa

– razpravlja o vseh tekočih vprašanjih iz dela stranke,

– predlaga program stranke, njegove spremembe in dopolnitve

– predlaga kongresne sklepe,

– sprejema programske sklepe, smernice, deklaracije, izjave in druge pomembnejše akte,

– sprejema splošne akte, ki jih predlaga izvršilni odbor stranke,

– sprejema predloge in kandidatne liste za volitve v skupne organe stranke, kot tudi za

volitve na državni in pokrajinski ravni,

– obravnava poročila pokrajinskih konferenc,

– sprejema izhodišča za delovanje občinskih, medobčinskih in pokrajinskih odborov,

– sprejema letni finančni plan stranke in letno poročilo,

– imenuje stalna in začasna delovna telesa,

– izvaja usmeritve o sodelovanju z drugimi strankami,

Glavni odbor deluje po poslovniku, ki ga sprejme na 1. seji po izvolitvi.

19.

Glavni odbor stranke sklicuje in vodi predsednik glavnega odbora, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik glavnega odbora Glavni odbor stranke se mora sestati najmanj dvakrat letno.

Glavni odbor stranke je sklepčen, če seji prisostvuje več kot polovica njegovih članov. če na začetku seje ni navzoča najmanj polovica članov glavnega odbora, se počaka pol ure, nakar glavni odbor lahko veljavno odloča, če je navzočih vsaj ena tretjina njegovih članov. Glavni odbor odloča z večino glasov prisotnih članov.

Predsednik glavnega odbora poroča kongresu stranke o delu glavnega odbora.

Izvršilni odbor

20.

Izvršilni organ stranke je izvršilni odbor.

Izvršilni odbor sestavljajo:

– predsednik stranke,

– štirje podpredsedniki stranke

– predsednik in podpredsednik glavnega odbora

– glavni tajnik strank

– predsednik in podpredsednik programskega sveta

– predsedniki pokrajinskih odborov

21.

Izvršilni odbor stranke:

– izvršuje smernice in naloge kongresa in glavnega odbora,

– pripravlja osnutke sprememb in dopolnitev statuta stranke, osnutke pravilnikov, poslovnikov in ostalih aktov stranke,

– predlaga sodelovanje z drugimi strankami in organizacijami,

– pripravlja predlog letnega finančnega plana stranke,

– spremlja realizacijo finančnega načrta stranke,

– sklicuje tiskovne konference, strokovna srečanja in posvete,

– pripravlja predloge kandidatnih list za skupne organe stranke,

– imenuje občinske ali pokrajinske iniciativne odbore,

– pripravlja predlog programa stranke in predloge kongresnih sklepov

– imenuje blagajnika .

Izvršilni odbor je sklepčen, če na seji sodeluje več kot polovica njegovih članov. Izvršilni odbor odloča z večino glasov navzočih članov.

Programski svet

22.

Programski svet je sestavljen iz članov stranke, ki so s svojim delom doprinesli k njeni vsebinski in programski krepitvi. Svet šteje devet članov.

Programski svet pripravlja izhodišča za pripravo: predloga programa stranke, kongresnih sklepov, resolucij ali deklaracij, pomembnejših javnih nastopov in strankinih predstavitev; daje pobude in predloge za programske usmeritve stranke.

Programski svet sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. Svet se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno.

Predsednik stranke

23.

Predsednik stranke je hkrati predsednik izvršilnega odbora stranke.

Predsednik stranke deluje po smernicah in nalogah kongresa in glavnega odbora.

Predsednik stranke poroča o delu stranke na kongresu.

Podpredsedniki stranke:

24.

Podpredsedniki stranke so izvoljeni iz vseh delov Primorske, zato v izvršilnem odboru odgovarjajo za delo stranke na področju iz katerega so bili izvoljeni. Vsak podpredsednik stranke mora biti tudi zadolžen za vsaj eno konkretno področje iz delovanja stranke.

častno razsodišče

25.

častno razsodišče ima predsednika in dva člana. častno razsodišče odloča o pritožbah članov stranke zoper sklepe o izbrisu iz članstva oziroma izključitvi iz stranke.

Nadzorni odbor.

26.

Nadzorni odbor stranke ima predsednika in dva člana.

Nadzorni odbor pregleduje in nadzira:

– finančno poslovanje stranke,

– letna finančna poročila in poročila o financiranju volilnih kampanj,

– poslovanje občinskih, medobčinskih in pokrajinskih odborov.

Nadzorni odbor sklicuje in vodi njegov predsednik. Nadzorni odbor je sklepčen, če sta na seji prisotna najmanj dva člana. Nadzorni odbor odloča z večino glasov navzočih članov.

O svojem delu Nadzorni odbor poroča kongresu in glavnemu odboru, tekoče pa z njim seznanja predsednika stranke.

Klub poslancev

27

Klub poslancev sestavljajo izvoljeni poslanci stranke v državnem zboru. Klub vodi predsednik kluba, ki ga izvolijo poslanci izmed sebe. Klub poslancev sodeluje z izvršilnim odborom. Klub poslancev deluje po poslovniku.

Strankini podsistemi

28.

Kongres ali glavni odbor lahko sprejme sklep o ustanovitvi strankinih podsistemov, ki se oblikujejo okoli ene ali več skupnih točk delovanja: mladi za Primorsko, ženski forum, gospodarski forum, ekološki forum.… Podsistemi so avtonomni deli stranke s svojimi pravili, programom in organi, ki so v skladu s tem statutom, programom in drugimi akti stranke.

Glavni tajnik

29.

Glavni tajnik:

– je odgovoren za pripravo skupnih sej organov stranke,

– skrbi za pretok informacij in usklajuje delovanje med glavnim odborom, izvršilnim

odborom ter med občinskimi, medobčinskimi in pokrajinskimi organizacijami,

– vodi tajništvo stranke

– izvršuje druge naloge, ki mu jih poverijo organi stranke

Funkcija glavnega tajnika in druga strokovna dela se lahko profesionalizirajo. O tem odloča glavni odbor stranke.

30.

Glavni odbor lahko imenuje vodjo pisarne tajništva stranke, ki operativno vodi tajništvo stranke in opravlja druge naloge po pooblastilu glavnega tajnika ali izvršilnega odbora stranke. Prav tako lahko imenuje enega ali več pokrajinskih tajnikov stranke, ki opravljajo organizacijske naloge za občinske, medobčinske in pokrajinske odbore stranke in sestavljajo tajništvo stranke.

Organi teritorialnih organizacijskih enot

31.

Pokrajinske konference so najvišji organi pokrajinskih organizacij ZZP. Sestavljajo jih člani pokrajinskih odborov ter delegati občinskih in medobčinskih odborov, katerih število določa poslovnik pokrajinskih konferenc.

Za delo pokrajinskih konferenc se smiselno uporabljajo določbe tega statuta, ki veljajo za kongres stranke.

Za delo pokrajinskih odborov se smiselno uporabljajo določbe tega statuta, ki veljajo za izvršilni odbor stranke.

32.

Za občinski in medobčinski nivo organiziranosti stranke velja, da je občinska in medobčinska konferenca najvišji organ, ki predstavlja vse članice in člane v občini. Poleg konference ima občinska in medobčinska organizacija še občinski oziroma medobčinski odbor. Lahko pa ima tudi krajevne odbore in klub svetnikov ZZP.

33.

Občinske in medobčinske konference sprejmejo svoja pravila, s katerimi uredijo notranjo organiziranost in delovanje občinske in medobčinske organizacije ZZP.

Pravila občinske in medobčinske organizacije ZZP morajo biti usklajena s tem statutom in jih verificira oziroma potrdi glavni odbor stranke.

34.

Organi občinske in medobčinske organizacije ZZP so samostojni v okviru svoje pristojnosti, ki so opredeljene v pravilih. Pri svoje delu so vezani na program stranke, na kongresne usmeritve in smernice glavnega odbora.

Občinsko in medobčinsko organizacijo ZZP vodi in predstavlja predsednik odbora.

35.

Delovanje občinskih in medobčinskih organizacij ZZP se financira iz članarine in drugih prispevkov svojih članov, iz sredstev občinskega proračuna, iz dotacij in sredstev stranke.

Občinske organizacije ZZP praviloma poslujejo preko glavnega transakcijskega računa stranke, lahko pa imajo tudi svoj transakcijski račun.

Odločanje na organih stranke

36.

Seje organov stranke sklicuje in vodi predsednik organa, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. Z vabilom za sejo mora biti praviloma dostavljeno tudi gradivo, ki se nanaša na dnevni red te seje.

37.

Poleg rednih sej, mora predsednik sklicati tudi izredno sejo organa na zahtevo ene tretjine članov organa, ali ko to zahtevajo izredne razmere.

38.

O sejah organov se vodijo zapisniki. Zapisniki morajo vsebovati sklepe in odločitve, ki jih je sprejel organ. Zapisnik podpišeta predsednik organa in zapisnikar.

39.

Organ odloča na sejah in sicer z javnim glasovanjem. Organ lahko odloča, če je na seji prisotna več kot polovica članov. Odločitev je veljavno sprejeta, če se je zanjo izrekla večina prisotnih članov. Organ se lahko odloči, da bo glasoval tajno, kar sprejme s tajnim glasovanjem.

Zoper odločitve skupnih organov stranke, ki so bile sprejete s preglasovanjem, imajo organi teritorialnih organizacijskih enot pravico zahtevati, da se o njihovem predlogu ponovno razpravlja in odloča.

40.

Mandatna doba v organih stranke je dve leti, z možnostjo ponovne izvolitve.

V. POSTOPEK KANDIDIRANJA ZA VOLITVE V DRŽAVNE ORGANE IN V ORGANE LOKALNIH SKUPNOSTI

41.

Kandidatke oziroma kandidate za volitve v državni zbor, državni svet in pokrajinski svet, za predsednico oziroma predsednika republike in za pokrajinske organe parlamentarnega odločanja določijo članice oziroma člani na konvenciji stranke.

42.

Konvencijo stranke sestavljajo delegati teritorialnih enot.

Število delegatov določi izvršilni odbor stranke in je odvisno od števila članstva v teritorialni enoti, pri čemer mora biti vsaka teritorialna enota zastopana najmanj z enim članom.

Delegate imenujejo odbori teritorialnih enot.

Konvencija stranke je sklepčna, če je prisotna več kot polovica delegiranih članov konvencije. Konvencija odloča z večino glasov prisotnih članov. Sklic konvencije koordinira glavni tajnik stranke, vodi pa jo delovno predsedstvo.

43.

Pri določanju kandidatk oziroma kandidatov za volitve v državni zbor, državni svet in pokrajinski svet, za predsednico oziroma predsednika republike, v občinske svete, ali pa županje oziroma župane občin, konvencije stranke ZZP zagotavljajo enake možnosti obeh spolov.

44.

Na konvenciji so določeni tisti kandidati, ki prejmejo večino glasov prisotnih članov konvencije. Odločanje na konvenciji je tajno.

45.

Kandidatke oziroma kandidate za svetnike v občinske svete in za županje oziroma župane občin določijo članice oziroma člani stranke, ki imajo stalno bivališče v občini, na občinski konvenciji. Delegate občinske konvencije imenuje občinski oziroma medobčinski odbor.

VI. FINANSIRANJE STRANKE

46.

Stranka pridobiva sredstva iz:

– članarine,

– prispevkov zasebnikov, pravnih in fizičnih oseb,

– prihodkov iz premoženja,

– daril in volil

– iz proračunov lokalnih in pokrajinskih skupnosti ter države,

– dobička iz dohodka podjetja, katerega lastnik je stranka.

47.

V primeru, da letni prihodki stranke pridobljeni iz naslova prihodka iz premoženja in od dobička iz dohodka strankinega podjetja presegajo 20 % vseh letnih prihodkov stranke, mora stranka presežek nameniti v dobrodelne namene.

48.

Stranka financira dejavnost teritorialno organizacijskih enot – občinskih in medobčinskih organizacij ZZP – v skladu z letnim finančnim načrtom stranke.

49.

Za materialno in finančno poslovanje stranke odgovarjajo:

– predsednik stranke in glavni tajnik stranke – za finance, s katerimi razpolaga stranka,

– predsedniki občinskih organizacij – za sredstva, s katerimi razpolagajo te teritorialne enote.

Materialno knjigovodstvo poslovanje stranke je opredeljeno v poslovniku, ki ga sprejme izvršilni odbor stranke.

VII. POSTOPEK V PRIMERU PRENEHANJA STRANKE

50.

Sklep o prenehanju stranke lahko sprejme samo kongres stranke. V primeru trikratne zaporedne nesklepčnosti kongresa, sme sprejeti sklep o prenehanju stranke glavni odbor stranke .

51.

Sklep o razdružitvi stranke oziroma združitvi z drugo stranko, sprejme kongres stranke z večino glasov vseh članov kongresa.

52.

V primeru izbrisa stranke iz registra političnih strank oziroma v primeru združitve ali razdružitve stranke, je izvršilni odbor stranke pristojen, da ureja premoženjsko pravna razmerja stranke in vodi celoten postopek. Ustrezne sklepe izdaja predsednik stranke.

​VIII. POSTOPEK SPREJEMANJA STATUTA IN PROGRAMA STRANKE

53.

Statut in program stranke sprejema kongres na predlog glavnega odbora. Spremembe in dopolnitve statuta ali programa stranke se sprejemajo po istem postopku, kot je predviden za sprejem.

Vipava, 02.06.2007

 

Predsedujoči XI. Kongresa ZZP: ​ Grozdan Šinigoj l.r.