Slovenija potrebuje boljši razvojni model pokrajin

Zveza za Primorsko

Slovenija potrebuje boljši razvojni model pokrajin

Slovenija potrebuje razvojni model pokrajin, ki bo bližji ljudem in lokalnemu okolju

V Novi Gorici sta 5. aprila 2018Slovenska ljudska stranka (SLS) in Zvezo za Primorsko (ZZP). podpisali sporazum o skupnem nastopu na letošnjih volitvah. Odločitev temelji na močni programski sorodnosti zlasti skozi prizmo predlaganih ukrepov na področju decentralizacije, debirokratizacije in demokratizacije Slovenije. Skupen volilni nastop SLS in ZZP pomeni novost v slovenskem političnem prostoru, saj postavlja v ospredje programsko in ne ideološko povezovanje.

SLS in ZZP bosta iskali konsenz med ljudmi za spremembe sistema upravljanja države. Slovenija rabi nov model pokrajin, ki bodo bliže ljudem in lokalnemu okolju. Torej razvojni model, ki bo zagotavljal ljudem večjo avtonomijo odločanja, upravljanja in financiranja. Obstoječi monocentrični model sili ljudi k množičnim dnevnim migracijam v Ljubljano kot gospodarsko in upravno središče, ostala mesta in podeželje pa nazadujejo v razvoju, poslovnih priložnosti, kakovosti bivanja ter izgubljajo ključen potencial – ljudi, zlasti mlade generacije.

Najbolj zaskrbljujoče je dejstvo, da je zaradi tega ogrožena prihodnost Slovenije in naroda, saj je nataliteta na spodnji meji. Še več, ogrožen je že tako krhek socialni model (pokojninska in zdravstvena blagajna. V SLS in ZZP zato predlagamo nov koncept regionalne politike, ki temelji na razvoju regij oz. pokrajin, ki bodo zagotavljale nove poslovne priložnosti, delovna mesta, dostopne upravne storitve, zdravstveno mrežo, kulturne dejavnosti. Nova regionalna ekonomija omogoča, da se v odločanje pritegne več deležnikov na različnih nivojih upravljanja. Ti povezano delujejo v različnih okoljih, učinkovito koordinirajo dejavnosti in kot nadgradnjo celostno implementirajo regionalno politiko.

Slovenija sodi med najbolj centralizirane države. Problem financiranja občin v Sloveniji ima izvor v nepravilni vertikalni davčni strukturi. Od tu nesorazmerje v prihodkih, stroških, primerni porabi ter posledično višini potrebne finančne izravnave po občinah. Model pokrajin, ki ga bosta uveljavili SLS in ZZP, občinam in regijam daje več sredstev in večjo avtonomnost pri oblikovanju finančnih virov. S tem bi občine in regije bistveno izboljšale svojo proračunsko kondicijo in povečale razvojne priložnosti ob racionalnejši javni porabi.

Model zbiranja in delitve javnega denarja v Sloveniji in Švici

Slika shematsko kaže ključno razliko v upravljanju z davki. Zato je cilj zadržati odločanje tam kjer je bil denar ustvarjen ter tako zmanjšati razlike med regijami, prenesti odločanje in upravljanje na nižji nivo, zvečati odpornosti sistemov, izboljšat izrabo človeških in naravnih virov in posledično nižja obdavčitev… Uvajamo model, ki bo ljudem dal bolj enakopravne razvojne možnosti tudi na podeželju. Model je izvedljiv saj je preizkušen in uspešno deluje v najbolj razvitih državah, kot so Švica, Danska in Belgija.

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: »V SLS se zavedamo, da je tovrstno povezovanje dobro za Slovenijo, saj je dokaz, da zmoremo preseči ideološke razprtije in poenotiti programske usmeritve ter s tem bistveno pripomoči k dvigu politične kulture in osvežitvi vse bolj zatohlega političnega prostora v Sloveniji. Prav zato bomo v naslednjih tednih iskali širši politični konsenz za uvedbo novega modela pokrajin, ki bo bliže ljudem in njihovemu lokalnemu okolju. To je tudi eden temeljnih razlogov, da volivci jasno in argumentirano prepoznajo SLS in ZZP kot prvo in pravo izbiro.«

Pavel Gregorčič ZZP je o razlogih za povezovanje s SLS dejal: »Imamo politične izkušnje in se zavedamo, da s samostojnim nastopom in pristransko medijsko obravnavo nimamo dovolj možnosti, da bi prestopili volilni prag ter se uvrstili kot nova politična sila v državni zbor. Povezovanje s Slovensko ljudsko stranko pomeni korak na poti do zastavljenih ciljev ter posledično s tem do dejanskih premikov na področju demokratizacije, decentralizacije in deregulacije, ki jo Slovenija in Slovenci še kako potrebujemo.

Podpredsednik PS ZZP Primorsko Peter Velikonja je predstavil ključne razvojne probleme države, ki jih je možno omejiti zgolj s celovito spremembo sistema upravljanja z davki: »Iz strokovnih poglobljenih analiz (demografije, naselbinske mreže, regionalne ekonomije in kvalitete življenja) ugotavljamo, da sta ključna razvojna problema Slovenije: način zbiranja in upravljanja javnih sredstev ki je povsem centraliziran, in pretirana regulacija (omejevanje gospodarske pobude) s posledično birokratizacijo in odločanjem. Država centralno razporeja več kot 90 odstotkov javnih sredstev in to zelo neučinkovito. Regije zato vidimo kot del organizacijskih sprememb sistema zbiranja in upravljanja z davki. S tem ne povzročamo dodatnih stroškov, ampak zgolj prerazporejamo obstoječe vire in funkcije. Cilj pokrajin je da ob nižjimi stroški delovanja ustvarimo bolj kvaliteten servis državljanom. Regije bodo pridobile ustrezne finančne in gospodarske vzvode, preko katerih bodo vplivale na večanje zaposlitvenih možnosti (razvoj delovnih mest) in s tem na socio-demografsko stanje in blaginjo. Naš model regionalizma nasprotuje uvedbi novega birokratskega aparata, večino nalog bi za regijo izvajale povezane občinske uprave. Da bi presegli razprtije v regijah, povezane z vprašanjem sedeža, se bo sedež selil skupaj z mandatom pokrajinskega glavarja oz. po abecednem redu.

Skupni kandidat SLS ZZP v volilnem okraju Ajdovščina je David Bratož, dolgoletni direktor ROD-a, ki dobro pozna razvojne težave »perifernih regij kot posledice centraliziranega upravljanja z javnim denarjem, zato bo lahko zelo uspešno uveljavljal naš program. Njegov detajlni program bo predstavljen v naslednjem Latniku.

Programski svet ZZP

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja


* Checkbox GDPR is required

*

I agree